Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2022-2023

Thứ ba - 26/12/2023 21:20
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN TAM HƯNG A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 84/BC-HĐT-MNTHA                            Tam Hưng, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng trường
Năm học 2022 - 2023

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ.
1. Công tác tổ chức:
Năm học 2022 - 2023, Hội đồng trường mầm non Tam Hưng A đã thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn. Cụ thể như sau:
Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học;
Quyết nghị về Quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;
Hội đồng trường đã thực hiện các nội dung giám sát việc thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường, kết quả như sau:
- Nhà trường đã triển khai toàn diện các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức: Bố trí sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tốt các hoạt động của nhà trường.
- Đã thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tạo điều kiện cho CB,GV,NV tham gia đầy đủ các lớp học bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của cấp trên.
- Đã thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và lao động hợp đồng như: chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chế độ thâm niên đúng hạn, chế độ bảo hiểm y tế, BHXH, tổ chức xét duyệt thi đua hàng tháng, học kỳ và cuối năm theo đúng Quy chế thi đua khen thưởng.
- Hàng năm đều thực hiện việc điều chỉnh bổ sung sửa đổi Quy chế làm việc của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đã triển khai và thực hiện đúng các quy định về chế độ làm việc của cán bộ, giáo viên và nhân viên, đặc biệt là đối với CB,GV,NV thuộc diện có con nhỏ.
2. Thực hiện Quy chế dân chủ:
Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường, cụ thể hóa Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT- BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ sở GD công lập trong nhà trường; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Điều lệ trường mầm non và Quy chế tổ chức quản lý trường mầm non.
Thực hiện đều đặn chế độ giao ban hàng tháng, từng học kỳ, các Hội đồng tư vấn, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật theo yêu cầu công việc, tổ chức tốt Hội nghị viên chức và Hợp đồng lao động đầu năm theo đúng quy định.
Đã thực hiện công khai các quyền lợi có liên quan đến cán bộ viên chức, quản lý và sử dụng tài sản đúng mục đích và đảm bảo đúng quy định, thực hiện chế độ nâng lương, phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV, công tác điều chuyển CB,GV,NV, bố trí sắp xếp công việc theo trình độ, năng lực chuyên môn của từng cá nhân, thực hiện công tác bổ nhiệm các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó..., thực hiện các chế độ khen thưởng, kỷ luật đúng quy định.
Nhà trường đã thực hiện đúng những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích của cán bộ, giáo viên và nhân viên. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể về các công việc của trường như: chế độ thu và sử dụng quỹ hoạt động; việc sử dụng công quỹ, tài sản công; việc thu, chi tài chính; quyết toán các khoản, mua sắm tài sản; công tác khen thưởng, kỷ luật v.v...
Trường có Quy chế và các hình thức để cán bộ, giáo viên, nhân viên được bàn bạc, tham gia ý kiến vào các chủ trương và nhiệm vụ công tác của trường. Kết quả ý kiến đóng góp đã được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định.
Nhà trường đã xác định rõ trách nhiệm và tổ chức tốt việc tiếp dân và phụ huynh, Ban Thanh tra của trường luôn sẵn sàng giải quyết mọi ý kiến, kiến nghị và trả lời thắc mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhân dân và phụ huynh khi có khiếu nại trong đơn vị trường. Đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo trường thông qua Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học, lãnh đạo nhà trường thực hiện báo cáo công việc trước cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức để cán bộ, giáo viên, nhân viên góp ý kiến, đánh giá, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp.
Thực hiện giám sát kiểm tra các HĐ của nhà trường, thông qua hoạt động của hội đồng trường, Ban thanh tra nhân dân, các hoạt động kiểm tra tài chính của ngành.
* Đánh giá chung:
Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của nhà trường được thực hiện nghiêm túc, đồng thời đã được củng cố và nâng cao một từng bước, nhằm đáp ứng được các yêu cầu về các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường và các hoạt động nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục trẻ theo yêu cầu về đổi mới công tác quản lý của nhà trường.
Bên cạnh những kết quả trên công tác tổ chức và thực hiện Quy chế dân chủ vẫn còn một số điểm tồn tại cần khắc phụ đó là: Việc phân công giáo viên, nhân viên trong công tác chuyên môn, đôi lúc còn chưa phù hợp với năng lực chuyên môn và hoàn cảnh của từng cá nhân, tinh thần đấu tranh phê và tự phê ở một số CB,GV,NV chưa cao, cá biệt vẫn còn một số giáo viên, nhân viên chưa thực sự cố gắng, chưa tâm huyết trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
II. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC TRẺ.
Ban giám hiệu nhà trường và tập thể cán bộ công nhân viên chức đã tích cực, nỗ lực trong mọi hoạt động của nhà trường, các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong năm học đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra trong Hội nghị công nhân viên chức và hợp đồng lao động đầu năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
1. Về công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ:
Nhà trường đã triển khai và thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ  trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ; Chỉ đạo việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tại các nhóm lớp để kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các tại nhà trường. Vì vậy trong năm học toàn trường không có trường hợp nào trẻ bị tai nạn thương tích nặng xảy ra trong nhà trường.
2. Về công tác nuôi dưỡng trẻ:
- Tổng số trẻ ăn bán trú tại tr­ường: 422/422 cháu đạt 100% số trẻ đến lớp.
Trong đó: + Nhà trẻ 88/88 cháu đạt 100% số trẻ đến lớp.
                 + Mẫu giáo 334/334 cháu đạt 100% số trẻ đến lớp.
- Mức ăn của trẻ: 25.000đ/trẻ/ngày.
- 100% nhóm lớp thực hiện chế độ vệ sinh của trẻ theo quy chế nuôi dạy trẻ, thư­ờng xuyên làm tốt công tác phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ ở trường.
- 100% trẻ đến tr­ường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, đã thực hiện 4 đợt cân đo trẻ trong năm học. Đối với trẻ SDD, thấp còi, thừa cân và trẻ d­ưới 24 tháng được cân đo hàng tháng.
+ Tỉ lệ trẻ SDD cân nặng đầu năm 2,8% (12 cháu), cuối năm còn 0,47% (2 cháu). So với đầu năm giảm 2,33% (10 cháu).
+ Tỷ lệ trẻ thấp còi đầu năm 4,3% (18 cháu), cuối năm còn 2,3% (10 cháu). So với đầu năm giảm 2,% (10 cháu).
+ Tỷ lệ trẻ béo phì đầu năm 2% (8 cháu), cuối năm còn 1% (4 cháu). So với đầu năm giảm 1% (4 cháu).
3. Về công tác đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GD mầm non:
Thực hiện dạy đúng đủ ch­ương trình giáo dục mầm non của bộ GD&ĐT ban hành theo thông tư 01, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, khuyến khích trẻ tích cực học tập. Giúp trẻ phát triển tốt về 5 mặt (Thể chất, phát triển nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm xã hội).
- 100% các lớp mẫu giáo ứng dụng chương trình giáo dục tiên tiến Steam vào các hoạt động học.
- 100% các lớp mẫu giáo lồng ghép montesori vào các hoạt động góc và hoạt động chiều.
Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên lập kế hoạch theo ngày, tuần, tháng, năm. Lựa chọn tên đề tài và nội dung giáo dục phù hợp với từng độ tuổi, hình thức tổ chức linh hoạt, phong phú.
- Tổ chức tốt các chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc. Phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát tiển thể chất (Hoạt động khám phá, hoạt động làm quen với toán, kỹ năng sống, hoạt động âm nhạc, hoạt động tạo hình cho tổ nhà trẻ và mẫu giáo, và đặc biệt trọng tâm là hoạt động vận động, chuyên đề Tôi yêu Việt nam. 100% các nhóm lớp đã thực hiện tốt chuyên đề.
+ 100% các nhóm lớp XD môi trường học tập cho trẻ phong phú, có các góc mở, phù hợp với độ tuổi, tạo cho trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động.
+ Đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ: Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động, ứng dụng phương pháp giáo dục Steam, tăng cường cho trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, khuyến khích trẻ chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, đảm bảo trẻ được học bằng chơi, chơi mà học như: Tổ chức cho trẻ làm các loại bánh, cắm hoa, pha chế các loại nước giải khát, làm món Kimpap, chế tạo Ô tô, làm khung ảnh, làm chong chóng, làm điện thoại có dây dẫn, làm bể lọc nước mini, làm đèn lồng, làm cái ô, làm bè nổi, làm chuông gió, làm bệp bênh. Giáo viên quan tâm đến trẻ còn nhút nhát, tự ti, rụt rè, có hoàn cảnh khó khăn.
Trẻ tích cực tham gia các Hội thi “Chúng cháu vui khỏe”, “Bé khéo tay”, “Rung chuông vàng”.
Tổ chức đánh giá trẻ cuối năm học: Năm học 2022 - 2023 100% trẻ nhà trẻ được đánh giá theo 4 lĩnh vực và trẻ MG được đánh giá theo 5 lĩnh vực (Phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển tình cảm XH, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ.
Nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, tự kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường, thực hiện báo cáo kiểm định theo đúng quy định trên phần mềm kiểm định chất lượng.
Nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc XD kế hoạch, tự kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường, thực hiện báo cáo kiểm định theo đúng quy định trên phần mềm kiểm định chất lượng theo Thông tư 19/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng trường MN và công nhận chuẩn Quốc gia.
4. Về công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
Nhà trường đã được đầu tư xây dựng và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất theo hướng hiện đại và đã được bàn giao công trình xây dựng tại khu Hưng Giáo và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2017, được Thành phố công nhận danh hiệu ”Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” tháng 01/2020. Tuy nhiên nhà trường vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 3 khu của trường.
- Đã vận động hội phụ huynh ủng hộ các loại nguyên vật liệu để XD môi trường học tập cho trẻ, ủng hộ xốp trải nền nhà mùa đông cho các lớp.
- Đã thực hiện sửa chữa, mua sắm bổ sung đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ.
5. Về công tác phát triển đội ngũ:
Nhà trường đã thực hiện đúng thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/03/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập. Thực hiện đúng tinh thần TT số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Tổ chức và triển khai thực hiện Thông tư số 20/TTLT-BNV&GDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN.
- Tổng số CBQL, GV,NV: 60 (CBQL: 03 đ/c; GV: 45 đ/c;
    NV: 12 đ/c (NVND: 9; NVBV: 03)
          - Trình độ CM: + Đại học: 38 đồng chí (BGH: 3; GV: 35)
                 + Cao đẳng: 05 đồng chí (3 GV, 2 NV trong đó 2 GV đang học ĐH)
       + Trung cấp: 14 đồng chí (7 GV,7 NV trong đó 3 GV đang học CĐ, 1 ĐH)
- Tỷ lệ GV/lớp: + Nhà trẻ: 4 nhóm/13 GV = 3,25 GV/lớp;
                        + Mẫu giáo: 14 lớp/32 GV = 2,28 GV/lớp.
+ Công tác chỉ đạo đổi mới đánh giá chất lượng CS&GD trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động CS&GD trẻ; việc đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN; đánh giá CB,CC,VC cuối năm, thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ được triển khai và thực hiện đúng quy định.
- Kết quả tự đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Tổng số cá nhân  được đánh giá: 03 đ/c (HT: 01; PHT: 02) - Xếp loại tốt: 01 đ/c; xếp loại khá: 02 đ/c.
- Tổ chức h­ướng dẫn GV đánh giḠtheo chuẩn nghề nghiệp GVMN.
Kết quả: Tổng số GV tự đánh giá: 45/45 đ/c
+ Xếp loại suất sắc: 09 đ/c;
+ Xếp loại khá: 36 đ/c;
          - Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học.
Kết quả: Tổng số GV được đánh giá: 60 đ/c (CBQL: 03; GV: 45; NV: 12).
+ Xếp loại HTXSNV: 12 đ/c (CBQL: 01; GV: 09; NV: 02).
+ Xếp loại HTTNV: 48 đ/c (GV: 38; NV: 10).
6. Về công tác xã hội hóa:
Trong năm học nhà trường đã thực hiện tốt công tác XHH giáo dục và được thực hiện theo đúng quy trình 4 bước. Kết quả đã được các nhà hảo tâm tại địa phương và phụ huynh các lớp ủng hộ cả tinh thần và vật chất và kinh phí để xây dựng môi trường học tập. Đã vận động hội phụ huynh ủng hộ xốp trải nền nhà mùa đông cho trẻ, ngoài ra hàng tháng nhà trường còn phát động sự ủng hộ kinh phí, các loại thực phẩm sẵn có tại địa phương... của các bậc phụ huynh, để tổ chức cho trẻ ăn Buphe, ủng hộ nguyên phế liệu, đồ dùng để XD môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ, đã được phụ huynh rất đồng tình và ủng hộ.
7. Công tác quản lý tài chính:
Trong năm học qua công tác quản lý tài chính luôn được chú trọng, đã đạt được một số kết quả sau đây:
Sử dụng đúng và hợp lý nguồn ngân sách được cấp.
Đảm bảo được kinh phí cho các hoạt động thường xuyên, quản lý có hiệu quả các khoản thu chi trong nhà trường theo đúng luật ngân sách, thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện đầy đủ chế độ chi trả lương và các chế độ khác đúng đủ, kịp thời cho CB,GV,NV hàng tháng.
Thực hiện tốt công tác thu, chi theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học; Công văn của UBND huyện Thanh Oai. Hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi học phí và các khoản thu khác của các năm học đảm bảo công khai minh bạch.
Danh mục thu Tổng thu Tổng chi Còn lại
Chăm sóc bán trú    545.925.000đ    545.925.000đ 0
Tiền ăn 1.606.180.000đ 1.606.305.000đ 0
Tiền nước uống      43.728.000đ      43.728.000đ 0
Tiền học phẩm      63.900.000đ      63.900.000đ 0
Tiền trang thiết bị phục vụ bán trú      63.900.000đ      63.900.000đ 0

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG.
Trong năm học 2022 - 2023, các thành viên trong Hội đồng trường luôn hoạt động đúng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non và đúng pháp luật. Luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường, Hội đồng trường đã xây dựng Kế hoạch, Quy chế hoạt động và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, thực hiện hoạt động có hiệu quả theo Quy chế đã đề ra./.
 
Nơi nhận:
  • PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  • Lưu VT./.
TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Chủ tịch hội đồng
Nguyễn Thị Tú Uyên

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Tài liệu Hội đồng trường:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm non Tam Hưng A


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay512
  • Tháng hiện tại8,607
  • Tổng lượt truy cập274,649
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường học kết nối
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây